Forsyningsområde

Forsyningsområde for Husby Vest Vandværk

Kildepladsen har tilladelse til at indvinde 130.000 m3 om året. I 2019 blev der indvundet 84.120 m3. I løbet af de sidste 10 år er der gennemsnitligt blevet indvundet ca. 96.000 m3 vand om året indtil 2012, hvorefter indvindingen faldt til at være ca. 85.000 mpr. år.

Indvindingsoplandet har en næsten cirkulær form med en radius på ca. 2 km og spidser lidt til i den nordvestlige ende. Der er udpeget sprøjtemiddelsfølsomt indsatsområde i store dele af den nordvestlige del af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet i dette område er kortlagt til nogen eller stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Staten har beregnet og afgrænset BNBO til alle vandværkets boringerne. Der er taget hensyn til indvindingen fra den enkelte boring, hvorfor BNBO ved tre af boringerne er beregnet som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst to år hen til boringerne, da disse boringer indvinder mindre end 35.000 m3 årligt (såfremt der blev indvundet den tilladte vandmængde på vandværket), mens BNBO ved den sidste boring (DGU nr. 72.749, filter 2) er beregnet som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringen, da denne indvinder 65.000 m3 årligt (vurderet ud fra at der blev indvundet den tilladte mængde). BNBO er beregnet ved en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder, at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Husby Vest Vandværk har tre indvindingsboringer, hhv. DGU nr. 72.581, 72.616 og 72.749. De to første boringer er filtersat fra 80 til 86 meter under terræn, mens DGU nr. 72.749 er filtersat fra 77 til 83 meter under terræn. I denne boring er der  også et filter fra 91 til 96 og fra 172 til 178 meter under terræn. Boringerne  indvinder således fra et miocænt sandmagasin i stor dybde. Ved boringerne er magasinet overlejret af mere end 50 meter reduceret ler.